Polityka prywatności serwisu

Informacje te są przekazywane, także na podstawie art. 13 dekretu z mocą ustawy 196/2003 „Kodeks ochrony danych osobowych” (dalej „Kodeks prywatności”) oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679 (dalej „RODO”), łączącym się z tą stroną internetową („Strona”), której właścicielem jest Senatrans Polska Prezes Ivan Senatore, jako indywidualna firma działająca w branży transportowej (pod nazwą „Senatrans”).

Ma na celu opisanie przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu.

Te informacje są dostarczane tylko dla Witryny.

Zachęcamy użytkowników do uważnego przeczytania tych informacji

 

1.Administrator danych

Administratorem danych jest SENATRANS POLSKA, z siedzibą w 40-035 Katowice, 

Ul. Jana Kochanowskiego 18 lok 7 Numer NIP 9542779059 Numer KRS 0000683715 REGON 367605635

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Senatrans może gromadzić pewne dane, takie jak informacje zbiorcze podczas przeglądania Witryny.

Dane nawigacyjne są zawsze przetwarzane anonimowo.

Serwis jest dostępny dla użytkowników bez konieczności podawania danych osobowych.

2.1 Dane nawigacyjne

Systemy komputerowe i procedury oprogramowania używane do obsługi tej Witryny automatycznie pobierają, podczas normalnego działania, pewne dane z używanej przeglądarki, które są następnie domyślnie przesyłane przy użyciu protokołów komunikacji internetowej.

Ta kategoria danych obejmuje na przykład adresy IP, nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się z Witryną, adresy URI (Uniform Resource Identifier) ​​żądanych zasobów, przedział czasowy żądania do serwer., sposób przesłania żądania do serwera, rozmiar pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi udzielonej przez serwer oraz inne parametry związane z systemem operacyjnym użytkownika i środowiskiem informatycznym.

Przeglądanie i konsultowanie się z Witryną nie wymaga ani nie pozwala na żadne profilowanie.

W każdym przypadku wszystkie dane pozyskane podczas nawigacji są traktowane anonimowo i mogą być wykorzystane bez wyraźnej zgody Użytkownika wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Serwisu i prezentacji usług Senatrans.

Informacje te mogą być również wykorzystane do ustalenia odpowiedzialności w przypadku hipotetycznych przestępstw komputerowych przeciwko Witrynie.

2.2 Pliki cookie

Witryna korzysta z plików cookies. W tym zakresie zachęcamy użytkowników do uważnego zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie Polityka plików cookies

 

2.3 Dane osobowe

Z wyjątkiem powyższego, Senatrans NIE gromadzi danych osobowych ani użytkownicy nie są zobowiązani do ich podawania w celu przeglądania Witryny.

Nie prosimy Cię o zgodę na przetwarzanie danych właśnie dlatego, że będąc danymi anonimowymi, nie są one „danymi osobowymi”, ani nie mogą być Tobie odsyłane lub przypisywane, a jednocześnie są niezbędne do świadczenia naszych usług (takich jak numer telefonu komórkowego, na który zażądałeś otrzymywania naszych treści).

3. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA, ZAKRES PRZEKAZYWANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe użytkowników Witryny, zawsze w formie anonimowej i nie można ich przypisać użytkownikowi nawigatora są przetwarzane wyłącznie w naszym uzasadnionym interesie, aby umożliwić najlepszą nawigację w witrynie, która opisuje nasze produkty i naszą działalność oraz cel.

Żadne dane nie są przetwarzane do celów profilowania i / lub marketingu, ani nie są ujawniane ani przekazywane firmom zewnętrznym przez Senatrans.

4. PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzanie związane z usługami internetowymi Serwisu będzie odbywać się w pełnej zgodności z zasadami poufności, poprawności, konieczności, trafności, legalności i przejrzystości nałożonymi przez RODO.

Przetwarzanie to będzie się odbywać głównie za pomocą narzędzi elektronicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podjęte zostaną odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie danych osobowych, nielegalnemu lub nieprawidłowemu wykorzystaniu tego samego lub nieuprawnionego dostępu.

5. PRZECHOWYWANIE DANYCH

Dane pozyskane podczas przeglądania Serwisu są przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny systemowi komputerowemu do umożliwienia i usprawnienia nawigacji w Serwisie, pod warunkiem, że ich dalsze przechowywanie nie jest konieczne do obrony lub dochodzenia prawa lub wypełnienia jakichkolwiek dodatkowych obowiązków prawnych lub na żądanie władz.

6. PRAWA ZAINTERESOWANYCH STRON

Ponieważ przetwarzanie Twoich danych odbywa się anonimowo, NIE MASZ:

– Prawa dostępu lub uzyskania informacji dotyczących przetwarzania;

– Prawa do żądania sprostowania i usunięcia swoich danych oraz do uzyskania odpowiedniej komunikacji z odbiorcami będącymi stronami trzecimi;

– Prawa do usunięcia swoich danych;

– Prawa do ograniczenia przetwarzania danych;

– Prawa do przenoszenia danych.

7. SPRZECIW PRZECIW PRZETWARZANIU DANYCH I SKARGI

Przypominamy, że ZAWSZE masz:

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 RODO:

1) uzasadniając żądanie przyczynami związanymi z Twoją szczególną sytuacją, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, w tym profilowania, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ) lub f), a zatem gdy przetwarzanie:

a) jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub związanego z wykonywaniem władzy publicznej powierzonej administratorowi;

b) jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub osób trzecich, o ile nie przeważają Twoje interesy lub Twoje podstawowe prawa i wolności, które zamiast tego wymagają ochrony danych osobowych, w szczególności nieletni.

2) bez konieczności podawania przyczyn, zawsze masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, które jest dokonywane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania związanego z marketingiem bezpośrednim.

Aby skorzystać z tych praw,  zgłosić problem lub poprosić o wyjaśnienia dotyczące przetwarzania danych, możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: info@senatranspolska.pl

Na koniec informujemy, że istnieje możliwość przesłania zapytania również drogą pocztową, pisząc do Administratora danych, firmy SENATRANS POLSKA, z siedzibą w 40-035 Katowice.